20.2.07

NOVA PRESENTACIÓ DE LA PLATAFORMA NO A LA INCINERADORA, PER UNA COMARCA NETA"
"La plataforma es va constituir l'any 2006 com a conseqüència de l'anunci de la instal·lació al polígon industrial de la Vall d'Alba, d'una gran incineradora de residus sòlids i urbans amb un potencial de contaminació molt significatiu. Gràcies a la important mobilització ciutadana en contra del projecte que va tenir lloc a les diferents poblacions de la comarca, la incineradora fou aturada, esperem i confiem que de manera definitiva. Malgrat el compliment de l'objectiu per al qual va ser creada, i després d'un període de maduració, els membres de la plataforma vam concloure que existien motius per continuar amb la seva activitat, orientant les actuacions en un doble sentit:
1. Treballar en favor de la minimització i el reciclatge de residus, exigint a les institucions, especialment als nostres ajuntaments, els mitjans necessaris per aquesta finalitat, a la vegada que informant els ciutadans sobre les possibles accions a dur a terme per contribuir a una reducció en la generació de residus. La nostra oposició a la incineradora, més enllà del rebuig a la seva instal·lació a la nostra comarca, es fonamentava en la ferma creença que la incieració dels residus de manera indiscriminada no és una alternativa sostenible. Front a la incineració, entenem que l'alternativa resideix en la minimització (reduir la producció de residus o la quantitat de substàncies perilloses o contaminants que contenen) i el reciclatge (aprofitar els recursos continguts al residus). De fet, totes dues qüestions (minimització dels residus i el reciclatge d'aquets) es configuren com a objectius centrals del propi Pla de Residus de la Generalitat Valenciana. Per tant, no està en el nostre ànim lluitar per coses que puguen ser catalogades com a utòpiques, sinó sol·licitar a les pròpies Administracions el compliment del plans que elles mateixes han aprovat. Però, per poder dur a terme una adequada gestió de residus no és prou amb una simple declaració d'intencions, sinó que també és fonamental contribuir amb els recursos i el mitjans necessaris.
2. Treballar per una comarca neta, sense contaminació. En els darrers anys s'estan desenvolupant a la nostra comarca diversos polígons industrials, amb un potencial conjunt molt important pel que fa a la instal·lació de noves empreses industrials. Davant d'aquest fet volem assenyalar la necessitat de treballar per un creixement sostenible. La nostra preocupació resideix en la constatació que aquests polígons són ocupats de manera creixent per empreses amb un potencial de contaminació molt important (fabricants de colors i esmalts ceràmics, atomitzadors, productors de pesticides, etc.), alguns dels quals treballen sense mesures tan elementals com l'ús de filtres per controlar les emissions de gasos i altres partícules tòxiques. A més a més, les expectatives semblen apuntar a una major concentració d'aquest tipus d'empreses. El resultat, tenint en compte la gran quantitat de sòl industrial ofert (bona part d'aquest ha sigut ja comprat per empreses relacionades amb el sector ceràmic) està situant la nostra comarca en uns nivells de contaminació molt elevats amb conseqüències importants sobre la salut de la població. D'altra banda, la nostra preocupació per aquest tema s'incrementa en la mesura que constatem que de manera reiterada apareixen informacions al voltant de denúncies, algunes fetes des d'organismes públics, contra les irregularitats d'algunes d'aquestes empreses. Davant d'aquest escenari, des de la plataforma creiem necessari exigir a les autoritats pertinents, independentment del seu signe polític, les mesures de control necessàries (exigències a les empreses per instal·lar filtres, mesura de les emissions atmosfèriques, vigilància de possibles abocaments als aqüífers, etc.) per evitar problemes al medi ambient i a la salut pública.
http://noalaincineradora.blogspot.com/

No hay comentarios: