11.5.06Estudis realitzats sobre incineradores en els últims anys han demostrat que a pesar de la que la tecnologia de les noves plantes permet reduir les emissions d'algunes substàncies químiques, no s'ha aconseguit eliminar-les en la seua totalitat, sinó que únicament les transforma en formes més tòxiques que les originals. Estos estudis han demostrat que les plantes incineradoras, tant les antigues com les més modernes, poden contribuir a la contaminació local de sòls i vegetació amb dioxinas i metalls pesats. De manera que les poblacions que residixen prop de les incineradoras es troben potencialment exposades a productes químics, bé per inhalació de l'aire contaminat, pel consum de productes agrícoles locals (verdures, ous, llet, carn) o pel contacte directe amb el sòl contaminat.
Els estudis realitzats a treballadors d'incineradoras i a poblacions que residixen prop d'estes plantes, han identificat una gran varietat d'impactes associats a la salut.
IMPACTE SOBRE ELS TREBALLADORS DE LA INCINERADORA:
· Mortalitat per càncer de pulmó, esòfag i estómec.
· Disminució de la funció del fetge, increment d'al·lèrgies, hipertensió i afeccions en la pell.

IMPACTE SOBRE LES POBLACIONS QUE VIUEN PROP DE LES INCINERADORAS
· Increment en sarcoma de teixit bla.
· Augment de mortalitat per càncer de pulmó, laringe i fetge.
· Increment de 2 vegades en la probabilitat de mortalitat per càncer infantil.
· Problemes respiratoris: disfunció pulmonar de xiquets, dificultat en la respiració, tos persistent, bronquitis i asma infantil sever.
· Increment del nombre d'al·lèrgies en xiquets d'edat escolar
· Increment de malformacions congènites, com ara: llavi leporí, espina bífida i malformacions oculars.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

DES D'ESQUERRA UNIDA DE CABANES, A LA VOSTRA DISPOSICIÓ PER AL QUE FAÇA FALTA
eupvcastello@yahoo.es


EU considera molt dolenta la justificació de la Conselleria de la incineradora de la Vall d’Alba
noticiesCN | 05 Maig, 2006 13:56

Blasco respon a Cardona les questions tècniques sobre la incineradora de la Vall d’Alba

Dins la campanya d’EU contra la prentesió del Govern Valencià de fer l’interior de les comarques de Castelló un gran femer amb incineradores i abocadors innecessaris, les preguntes formulades en el seu dia pel diputat autonòmic d’EU-Verds-L’Entesa Ramon Cardona, han estat ara respostes pel Conseller Blasco, justificant una instal·lació que per a EU és totalment retrograda “ la incineració de residus és el pitjor sistema possible. El PP crea pactes i aproba Plans Zonals, per després, quan vinga l’empresa de torn, poder fer el que li vinga en gana, sense tindre en compte la qualitat de vida de la gent de les nostres comarques, on els vials s’ompliran del camions portant el fem de la resta de l’Estat Espanyol, i on ens haguérem de tragar els fums contaminants o les olors fètides d’aquestes instal·lacions, a més dels riscos de contaminació d’aqüífers, tot, per entendre la política de residus com un negoci per a certes empreses, i no com a un problema a solucionar”


RESPOSTES A LES PREGUNTES SOBRE LA INCINERADORA DE LA VALL D’ALBA

A LA MESA DE LES CORTS VALENCIANES

Ramon Cardona Pla, diputat del Grup Parlamentari “Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa”, a l’empara del que disposa l’article 146 i següents del RCV, té l’honor de formular a l’Honorable Senyor Conseller de Territori i Habitatge, la pregunta següent, desitjant contestació escrita.

La possible construcció d’una planta d’incineració de residus industrials a la població de Vall d’Alba, està ocasionant certa alarma social en la comarca.

És per això que aquest Diputat pregunta:

P. En què consisteix aquest projecte?

R. El projecte consisteix en la instal·lació d’una planta de valorització energètica del rebuig procedent de les plantes de selecció de residus sòlids urbans. Amb una capacitat de tractament de 350.000 t/any, i una producció elèctrica màxima de 40 MW (19,78 MW) per línia.

P. En quin estat de tramitació es troba?

R. Actualment, el projecte està en fase d’informes d’idoneïtat per part dels òrgans de la Generalitat, que intervenen en la seua tramitació, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i de l’Ajuntament de Vall d’Alba, segons el que estableix l’article 15 del Decret 40/ 2004 , de 5 de març, del Consell de la Generalitat pel qual es desenvolupa el règim de prevenció i control integrats a la Comunitat Valenciana, EU han de pronunciar-se en l’àmbit de les seues competències, sobre la idoneïtat de la documentació que acompanya a la sol·licitud d’autorització ambiental integrada (data de la resposta, 30 de març, encara que fora remesa EU un mes més tard, i estant en l’actualitat el projecte en exposició al públic)

P. Quina és la participació d’aquesta Conselleria en aquest projecte?

R. La conselleria de Territori i Habitatge és l’òrgan competent per a atorgar l’autorització ambiental integrada i emetre la declaració d’impacte ambiental, d’acord amb l’article 3 h de la Llei 16/2002 i el Decret 8/2004, de 3 de setembre, del president de la Generalitat Valenciana, pel qual s’assignen competències a les conselleries.

D’altra banda, de conformitat amb l’article 15 del Decret 119/2003, d’11 de juliol, del Consell de la generalitat, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Territori i Habitatge i la seua ordre de desplegament de 9 desembre del 2003, correspon a la Direcció General de Qualitat Ambiental, exercir les competències en matèria de control integrat de la contaminació.

P. Quina ha estat la participació de les administracions locals en aquest projecte?

R. L’ajuntament en què pretén ubicar-se la instal·lació ha emès un informe de compatibilitat urbanística del projecte amb el planejament vigent ( art.11 del decret 40/2004), a més haurà d’emetre un informe d’idoneïtat de la documentació (arc 15 del Decret 40/2004) i un informe sobre l’adequació del projecte a tots aquells aspectes que siguen de la seua competència ( art 17 del Decret 40/2004).

.

P. Quina ha estat informació donada als municipis veïns?

R. La Conselleria de Territori i Habitatge sotmetrà a la sol·licitud d’autorització ambiental integrada juntament amb la documentació exigida a l’article 12 del ja esmentat Decret 40/2004, i l’estudi d’impacte ambiental, al tràmit d’informació pública durant un període de 30 dies, per mitjà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valencia i la seua exposició al públic en el Centre d’informació i Documentació Ambiental (CIDAM) de la Conselleria de Territori i Habitatge i en l’ajuntament de la Vall d’Alba on les corporacions i els particulars interessants podran presentar les al·legacions que estimen convenients, tal com preveu l’article 16 del Decret 40/2004)

P.Per quins tipus de residus està prevista la instal·lació?.

R. La instal·lació està prevista per a valoritzar els rebutjos procedents de les plantes de tractament de residus urbans, que es corresponen amb l’epígraf 1912 de la Llista Europea de Residus (LER), residus del tractament mecànics de residus ( classificació, trituració, compactació, paletització, etc), no especificats en un altra categoria:

191201 Paper i cartó

191204 Plàstic i cautxú

191207 Fusta diferent de l’espeficicada en el codi 191206

191208 Tèxtils

191210 residus combustibles ( combustibles derivats de residus)

1912121 Altres residus ( incloses les mescles de materials ), procedents del tractament mecànic de residus diferents dels espifiats en el codi 191211)

P. Es preveu la incineració de residus tòxics i/o perillosos?.

P. Quin volum de residus tractaria?

R. No es té prevista la incineració de residus tòxics o perillosos, i la capacitat de tractament de la instal·lació serà de 350.000 t/anys en dos línies de capacitat unitària aproximadament de 22 t/h

P. Quina és la ubicació geogràfica que es preveu?.

R. La ubicació de la planta de valorització es preveu en la parcel·la A-1, partida Masia del Gall o Masia del retor al terme municipal de Vall d’Alba, classificada com a sòl urbà industrial.

P- S’ha fet algun estudi d’Impacte Ambiental?.

R. Per a l’atorgament de l’autorització ambiental integrada, s’ha presentat juntament amb la documentació exigida aen l’article 123 de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats dela contaminació i el Decret40/2004, el corresponent estudi d’impacte ambiental, segons el Decret 16/1990, de 15 d’octubre, del Consell de la Generalitat Valencia, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d’impacte ambiental.

P- Quines emissions atmosfèriques es preveuen?.

R. Les emissions atmosfèriques previstes són pròpies d’un procés de valorització energètica: partícules, òxids de nitrogen, diòxid de sobre, fluorur d’hidrogen, clorur d’hidrogen, substàncies orgàniques en estat gasós i de vapor expressades com a carboni orgànic total, dioxines i furans i metalls pesats . EN tot cas, han de complir els valors límits d’emissió establits en el Reial decret 653/2003, de 30 de maig.

P. S’ha fet algun estudi sobre la inversió tèrmica atmosfèrica que es dona al Pla de l’Arc i la possible incidència d’aquest factor en la capacitat de regeneració de l’aire de la zona?.

R. En l’estudi d’impacte ambiental, s’aporta un estudi de dispersió de contaminats en l’atmosfera, segons el qual els nivells d’immissió a causa del funcionament de la planta de valorització, no suposen un risc aparent per a la salut de les persones i el medi ambient, ja que en cap cas es veurien superats els llindars de risc per a la salut pública i el medi ambient.

P.Hi ha riscos de contaminació d’aqüífers?.

R. L’afecció a les aigües subterrànies es valora en l’estudi d’impacte ambiental. La zona d’estudi en un radi de 5 km i 10 km al voltant de la parcel·la on es preveu instal·lar la instal·lació presenta una vulnerabilitat a la contaminaciió de les aigües subterrànies mitjana, baixa i molt baixa. Així mateix, pel tipus d’instal·lacions ( valorització energètica dels residus) no és previsible cap afecció a aqüífers.

P. Quina les la distància lineal de les instal·lacions als cascs urbans de les poblacions veïnes ?.

R- Els nuclis poblacionals més pròxims a la parcel·la on es pretén instal·lar la instal·lació són; Vall d’Alba a 2500 metres, Cabanes a 4.400 metres, Benlloch a 5.700 metres, Vilafamés a 6000 metres, la Pobla Tornesa a 6.500 metres i la Serra d’Engarceran a 8.500 metres aproximadament.

P- Contradiu el projecte d’aquestes instal·lacions a allò aprovat en els Plans Zonals de Residus?-

R. El projecte no indica la procedència dels residus de cap Pla Zona concret.

P Quina és la catalogació del sòl de l’emplaçament triat?

R. Es tracta d‘una parcel·la de sòl urbà industria, Es disposa de l’informe de compatibilitat urbanística de l’ajuntament de Vall d’Alba de data 7 de desembre de 2005.

P. Quan es preveu entren en funcionament aquestes instal·lacions?.

R. D’acord amb la planificació inclosa en el Projecte bàsic d’autorització ambiental, integrada, es preveu el funcionament per a finals del 2008, ja que el termini previst per a l’execució de les obres s’estima en 33 mesos per a la primera línia de valorització.

P .Quina durada es preveu estiga en actiu aquestes instal·lacions?.

R. El projecte s’ha plantejat en dos etapes, En una primera, es preveu la instal·lació d’una línia de valorització, fins a completar en un horitzó de 5 a 10 anys la segona línia.

No es coneix a priori, el temps que estan en actiu estes instal·lacions, No obstant això, estes instal·lacions se solen preveure amb una amortització entre 20 i 25 anys.

P.Quines mesures es contemplen per fer front a l’increment de trànsit de camions?.

R.En el programa de vigilància ambiental es preveuen les mesures necessàries per a preservar la qualitat de l’aire de la zona i s’indica que tots els vehicles que entren en les instal·lacions, com també la maquinaria pròpia de la instal·lació disposaran de la corresponent inspecció tècnica de vehicles en regla per a assegurar que la minimització del les emissions. D’altra banda les vies de circulació no discorren per l’interior de nuclis urbans (cv-10,cv-15,a7,cv 159)

#

estemcremats dijo...

Gracies per el vostre recolsament,