15.6.06

La instal·lació d’una incineradora de residus sòlids urbans (RSU), de 350.000 Tm/any, promoguda per la Generalitat Valenciana, a la Vall d’Alba col·lapsaria la nostra atmosfera de partícules tòxiques en la província de Castelló i tindria greus conseqüències sobre la salut de la població. Ecologistes en Acció del País Valencià presentarà davant la Direcció general de Qualitat Ambiental (Conselleria de Territori i Habitatge) les oportunes al·legacions en contra de la seua construcció.
La reconeguda presència de la Conselleria de Territori i Habitatge de la Generalitat Valenciana en l’empresa promotora de la incineradora de la Vall d’Alba, a través de l’empresa pública VAERSA, demostra les veritables intencions de la política del Partit Popular en el sector de residus: "acabar" amb el problema de les escombraries d’un "colp" utilitzant per a això una primera incineradora de RSU i assimilats en la província de Castelló, més concretament en la localitat de la Vall d’Alba, suposant una autèntica traïció al model de reutilització i reciclatge dels nostres residus contemplat en el Pla Integral de Residus de 1997 (PIR). Sembla que també s’estan promovent des de la Conselleria de Territori altres projectes similars a Zarra (València) i a Alacant.

Un "apadrinament" oficial d’un projecte d’aquesta envergadura i cost econòmic, només s’explica pel total abandó en la recerca de solucions reals, per no engegar plans de reducció en origen del volum de residus, per no posar si més no alguna planta experimental de compostatge en tots aquests anys: inversió econòmica zero per al tema dels residus en tot el País Valencià.

L’ingent problema de la constant generació i acumulació dels RSU, servit en safata al sector privat a través dels Plans Zonals de Residus en aplicació del PIR, es dóna en aquests moments per resolt incinerant i ara, això si, amb la col·laboració i inversió pública multimilionària. Invertir per a minimitzar, per a educar, per a desenvolupar plans d’aprofitament, de reutilització, de recollida selectiva de la matèria orgànica, de compostatge, de reciclatge, ... no. Però si n’hi ha diners públics per a defensar, sostenir i propiciar forns crematoris per als nostres residus, mitjançant l’eufemisme d’una Planta de Recuperació d’Energia mitjançant la "valorització" dels rebutjos. La incineració de residus suposa la destrucció tèrmica d’uns recursos materials que s’haurien de reciclar, el que suposaria una major recuperació de matèries primeres i un estalvi d’energia.

És oportú ací recordar que el Tribunal Europeu de Justícia estableix en una sentència sense precedents que aquest tipus de plantes són instal·lacions “d’eliminació" de residus i mai instal·lacions de "recuperació", encara que es produïsca una certa recuperació d’energia, després de la incineració dels residus.

Per a Ecologistes en Acció del País Valencià aquesta actuació oficial suposa un pas més en una política erràtica i d’absolut menyspreu a la participació de la ciutadania en els processos de reciclat respectuosos amb l’entorn. Tots els estudis científics assenyalen a les incineradores de residus urbans com les causants del cada vegada més elevat índex de dioxines en l’atmosfera i el nostre sòl, simplement pels processos de combustió de les brosses, causa de múltiples i greus malalties. La salut dels habitants pròxims a les instal·lacions, així com de la resta de la població, es veuria afectada per la contaminació causada per la incineradora, ja que desprèn inevitablement diversos contaminants, matèria particulada (PM10, PM2,5), òxids de nitrogen i sofre, dioxines, furans, àcid clorhídric i metalls pesats com plom, zinc, cadmi o mercuri.

Resulta grotesc i paradoxal que l’actual president de l’empresa promotora de la incineradora de la Vall d’Alba, "Tècniques i Tractaments Energètics de Residus SA", Rafael Blasco Castany, siga actualment Conseller de Sanitat.

Els científics de l’Escola de Salut Pública d’Harvard en un recent informe han descobert que el perill de mort s’incrementa, als dos anys de l’exposició als contaminants per culpa de la pol·lució, en un 32% entre els diabètics, un 28% si es pateix una obstrucció pulmonar crònica, fins a un 27% en qui tenen alguna fallada cardíaca i al voltant del 22% si es pateix alguna malaltia inflamatòria, com la artritis reumatoide o el lupus. Extrapolant les dades, a llarg termini també la població general sobreviu menys temps. En Espanya s’estima que es produeixen 16.000 morts prematures a l’any a causa de la contaminació atmosfèrica.

Actualment, el nostre entorn es troba ja molt degradat i en Ecologistes en Acció no estem per la tasca de donar suport a un model de gestió dels residus d’aquestes característiques. La incineradora suposa malbaratar els recursos econòmics de la Generalitat, facilitant un projecte ambientalment insostenible. Incentivar la incineració suposa l’oblit definitiu de les polítiques de prevenció, minimització i reciclatge dels residus; les famoses RRR (tres Rs): reducció, reutilització i reciclatge.
Original

No hay comentarios: