7.6.06

PUBLICAT AL DIARI NO TAN A PROP
Segons l’escriptura de constitució de la mercantil “Tècniques i Tractaments Energètics de Residus SA” atorgada davant el notari de València N’Ignacio Maldonado Chiarri el 12 de setembre de 2005, a la qual ha tingut accés Ecologistes en Acció, es nomena President d’eixa mercantil a Rafael Blasco Castany, en representació de l’empresa pública Vaersa (Valenciana d’Aprofitaments Energètics SA).

L’empresa “Tècniques i Tractaments Energètics de Residus SA” es va constituir amb un capital social de 15 milions d’euros entre tres mercantils: Tècniques i Tractaments Mediambientals SA (del grup LUBASA), Vaersa i Inversions i Estudis CAAZ, SL, amb participacions del 69%, 30% i 1% respectivament, amb l’objectiu de promoure la incineració de residus sòlids urbans provinents de rebutjos de les plantes de tractaments. La seua principal iniciativa ha estat el projecte d’incineradora de residus sòlids urbans (RSU) de la Vall d’Alba (Castelló) per a la incineració de 350.000 Tm/any, en dues línies de tractament i la posterior recuperació parcial de l’energia continguda en els residus, amb una inversió al voltant de 150 milions d’euros. El projecte d’aquesta instal·lació està ara sotmès a informació pública per a l’obtenció de l’autorització ambiental integrada, una autorització necessària per a obtenir totes les llicències prèviament a la seua posada en marxa.
En el consell d’administració de “Tècniques i Tractaments Energètics de Residus SA” figuren, a més de Rafael Blasco, Jorge Lamparero, actual Director General de Qualitat Ambiental, organisme competent per a concedir l’Autorització Ambiental Integrada; Ramón Doménech, sotsecretari de la Conselleria de Territori i Francisco Martínez, alcalde de la Vall d’Alba. És paradoxal que el director de l’òrgan que té competències per a concedir l’Autorització Ambiental Integrada siga al seu torn membre del consell d’administració d’una mercantil majoritàriament privada i que el president d’aquesta mercantil siga l’anterior Conseller de Territori i Habitatge.
Precisament Rafael Blasco, anterior Conseller de Territori i Habitatge, en diverses interpel·lacions en les Corts Valencianes en les quals se li preguntava pels plans de la Conselleria en relació a la incineració de residus, l’última en la sessió plenària del 3 de maig del 2005, va ocultar que l’empresa pública Vaersa estava impulsant un projecte d’incineració de residus i que ell mateix era el president de la mercantil que promou l’única macroincineradora de residus sòlids urbans projectada al País Valencià. Cal destacar que aquest projecte d’incineració de residus no està contemplat en el Pla Integral de Residus de 1997, que no apostava per la incineració dels residus, i que segons la Llei 10/2000 de Residus ordena totes les actuacions en el camp dels residus sòlids urbans.
Ecologistes en Acció està estudiant si aquest càrrec de l’anterior Conseller de Territori i Habitatge de president de “Tècniques i Tractaments Energètics de residus SA” és compatible amb la legislació que regula les incompatibilitats dels alts càrrecs de l’Administració. En principi no es pot simultanejar l’alt càrrec amb la pertinença a més de dos consells d’administració i tampoc es pot ocupar la presidència d’una mercantil sense l’autorització del Consell de Ministres.Ecologistes en Acció.

No hay comentarios: