15.6.06

Un altra incineradora per als pobles menuts i d'interior de Castelló.
EU PRESENTA PREGUNTES SOBRE EL PROJECTE D’INCINERADORA DE VILLAHERMOSA
El diputat autonòmic d’Esquerra Unida-Els Verds-l’Entesa, Ramon Cardona, ha afirmat avui, que el PP pretén desactivar el debat i les protestes generades arreu de les comarques de Castelló, per la seua pretensió de permetre la proliferació d’abocadors i incineradores totalment innecessaris i altament contraproduents per al futur de molts pobles. Aquesta pretensió de desactivar el fort rebuig social, no ve acompanyada d’una reconsideració d’aquesta política, tal i com seria desitjable, sinó que es pretén acallar el debat fins després de les properes eleccions municipals, conscients de que s’està actuant de manera irresponsable, impopular i insostenible, i que eixa realitat els pot passar factura.
Segons Cardona, el PP ha fet de l’assumpte de les deixalles i residus, un negoci per a les empreses de sempre, i no un intent per solucionar problemes, i per aixó ha optat per la alternativa menys sostenible, però mes rentable per als seus amics, malgrat que aixó supose una condemna al futur dels molts pobles.
El diputat ecosocialista ha reiterat el rebuig als projectes d’incineradores de Sant Rafel, Vall d’Alba o Villahermosa, i als abocadors de Cervera, Fanzara, les Coves o Salzadella, perquè no donen cap solució raonable ni moderna al problema, i tenen un cost social inacceptable.
Dins d’aquesta campanya d’oposició, Cardona ha enregistrat una nova bateria de preguntes sobre un nou projecte d’incineradora a Villahermosa.
A LA MESA DE LES CORTS VALENCIANES
Ramon Cardona Pla, diputat del Grup Parlamentari “Esquerra Unida-Els Verds-E.Valenciana: Entesa”, a l’empara del que disposa l’article 146 i següents del RCV, té l’honor de formular a l’Honorable Senyor Conseller de Territori, la pregunta següent, desitjant contestació escrita.
Segons ha publicat recentment la premsa, la Conselleria d’Infrastructures i Transport està tramitant un projecte es de planta de biomassa a Villahermosa per a generar energia a partir de la valoració de residus vegetals i/0 animals
Segons aquestes informacions, la incineradora de Villahermosa està dissenyada per a aportar 1,5 megawatts a partir de la combustió de farines càrniques i restes forestals.
I és per això que aquest Diputat pregunta:
En què consisteix aquest projecte?
En quin estat de tramitació es troba?
Quina és la participació concreta d’aquesta Conselleria en aquest projecte?
Quina ha estat la participació de les administracions locals en aquest projecte?.
Quina ha estat informació donada als municipis veïns?
Quin tipus de residus es cremaran?
Es preveu el tractament de residus tòxics i/o perillosos?
Caldrà disposar terrenys per emmagatzemar els residus a cremar?
Es produiran lixiviats en eixe emmagatzenament?
Quin tractament es preveu donar-li al lixiviats?
Quina és la ubicació geogràfica que es preveu?.
S’ha fet algun estudi d’Impacte Ambiental?
S’han fet estudis sobre la permeabilitat del subsòl?
Hi ha riscos de contaminació d’aqüífers?.
S’han fet estudis sobre les emissions gasoses?.
Quines substàncies es preveu que s’emiteixquen a l’atmosfera?.
Quina és distància lineal de les instal·lacions en els cascs urbans de les poblacions veïnes?
Contradiu el projecte d’aquestes instal·lacions a allò aprovat en els Plans Zonals de Residus?
Quan es preveu entre en funcionament aquestes instal·lacions?
Quina durada es preveu estiga en actiu aquestes instal·lacions?
Quina és la catalogació del sòl de l’emplaçament triat?
Quines mesures es contemplen per fer front a l’increment de trànsit de camions?
S'han identificat els nuclis agrupats de població que podran resultar afectats per la mateixa? Quins són eixos nuclis?.
A quines distàncies lineals es troben.?
Quina és la distància entre la instal·lació prevista i el sòl més proper que està actualment qualificat com urbanitzable?.

Corts Valencianes, 24 de maig de 2006

Ramon Cardona

No hay comentarios: